Grupul de actiune locala G.A.L. Razim

Situat in spatiul rural eligibil LEADER, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in partea central-sudica a judetului Tulcea, teritoriul GAL Razim se subscrie, în mare parte, caracteristicilor geografice si de dezvoltare economico-socială ale regiunii si ale județului, fiind caracterizat printr-o importantă biodiversitate naturală și culturală. Suprafata teritoriulului acoperit de parteneriatul “Asociatia G.A.L. Razim” este de 1509,99 km2, cuprinzand 9 UAT-uri din judetul Tulcea: orasul Babadag, Comuna Baia, Comuna Ceamurlia de Jos, Comuna Frecatei, Comuna Jurilovca, Comuna Mihai Bravu, Comuna Mihail Kogalniceanu, Comuna Sarichioi si Comuna Slava Cercheza. Initiativa de a implementa o SDL este efectul coerentei teritoriale si a omogenitatii economice si sociale a teritoriului, demonstrata si prin urmatorii indicatori:

 • Densitate medie a populatiei redusa (23,73 loc/km2); (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.1);
 • Teritoriul prezinta potential natural, pe intreg teritoriul se afla zone cuprinse in arealul Natura 2000; (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.2)
 • Teritoriul cuprinde zone sarace (6 comune din intreg teritoriul au ID-ul mai mic sau egal cu 55); (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.3)
 • Intreaga suprafata a teritoriului se afla in zona DELTEI DUNARII;

Propunerea de constituire a Grupului de Actiune Locala Razim a fost initiata in urma identificarii necesitatii de a implementa activitati in teritorul acoperit de parteneriat, care sa raspunda nevoii de imbunatatire a calitatii vietii populatei din teritoriul GAL. Parteneriatul „Asociatia G.A.L. Razim” urmareste aplicarea abordarii LEADER „de jos in sus” in spatiul rural eligibil, identificand cerintele si nevoile din teritoriu pentru imbunatairea calitatii vietii si implicand actorii locali in dezvoltarea durabila a comunitatii. Implementarea abordarii LEADER in teritoriu ofera oportunitati de dezvoltare, privind:

 • incurajarea invatarii si a dobandirii competentelor profesionale in sectorul agricol;
 • contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER, precum si crearea de locuri de munca;
 • crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază;
 • creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
 • îmbunătăţirea incluziunii sociale, reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile;
 • promovarea identitatii culturale a minoritatilor;

[read more=”Vezi mai multe detalii…” less=”Ascunde detalii”]

La nivelul teritoriului a fost elaborata Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. Razim, ce are ca scop principal dezvoltarea unui set de actiuni de interventie care sa contribuie la cresterea competitivitatii teritoriale si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor. In cadrul parteneriatului, sectorul privat si al societatii civile reprezinta 57,14% din totalul partenerilor, reprezentantii autoritatilor publice locale avand o pondere de 42,86%. Sectorul privat si al societatii civile din cadrul parteneriatului este constituit din organizatii care reprezinta grupuri de interese identificate in teritoriu – o organizatie care reprezinta interesele unei minoritati locale (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 2.2) o organizatie in domeniul protectiei mediului (C.S. 2.5), grupuri de producatori (C.S. 2.6) Informatiile necesare analizei teritoriului au fost colectate, in principal, prin activitatile de animare a teritoriului (activitati la care au participat toti membrii GAL), prin consultari publice si intalniri de parteneriat. Teritoriul GAL se confrunta cu probleme care vizeaza scaderea populatiei active, lipsa competentelor profesionale in domeniul agricol, ponderea mica a formelor de asociere la nivel de teritoriu, promovarea insuficenta a identitatii locale si culturale, in special a minoritatilor locale, insuficienta serviciilor de infrastructura de baza si a serviciilor sociale care sa contribuie la cresterea calitatii vietii populatiei. Din punct de vedere economic, la nivelul teritoriului s-a identificat dependenta populatiei de sectorul agricol, insa exista intentie de diversificare a activitatilor astfel incat sa se reduca aceasta dependenta. In teritoriu, serviciile sunt slab reprezentate. Se simte nevoia de creare de noi locuri de munca, Strategia GAL Razim propunandu-si crearea a minim 6 locuri de munca. (CRITERIU DE SELECTIE C.S 4.4) Strategia de dezvoltare locala GAL RAZIM este centrata pe 2 prioritati locale, identificate in baza analizei-diagnostic a teritoriului a analizei SWOT rezultate:

 • P1GAL “Dezvoltarea satelor si a economiei locale prin diversificarea serviciilor de baza si a intrastructurii aferente si incurajarea antreprenoriatului rural”
 • P2GAL “Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea reinniorii generatiilor de fermieri si dezvoltarea competentelor manageriale ale fermierilor”

Pentru atingerea acestor obiective, au fost stabilite masuri de finantare, ce au in vedere actiuni privind:

 • Dezvoltarea resursei umane in domeniul agricol, prin transfer de cunostinte (M1/1C) ;
 • Incurajarea reinnoirii generatiilor de fermieri (M2/2B);
 • Incurajarea dezvoltarii formelor asociative (M3/6B); (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 3.5)
 • Promovarea antreprenoriatului rural, in vederea reducerii dependentei fata de agricultura (M4/6A);
 • Dezvoltarea sectorului non-agricol in mediul rural (M5/6A);
 • Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie (M6/6B);
 • Incluziunea sociala – reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile identificate la nivelul comunitatilor rurale (M7/6B); (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 3.1)
 • Promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor ale teritoriului GAL, măsura vizand actiuni pentru integrarea minoritatilor locale (minoritatea roma alaturi de alte minoritati (M8/6B); (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 3.2)

Investitiile propuse prin fisele masurilor contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala transversale: mediu si clima, inovare (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 4.5) Prin SDL, GAL Razim isi propune masuri distincte, sinergice, care impreuna contribuie realizarea uneia din prioritatile strategiei (Masurile M3/6B, M4/6A, M5/6A, M6/6B, M7/7B, M8/8B contribuie la Priotitatea 6 a SDL) (CRITERIU DE SELECTIE C.S. 4.1) SDL GAL Razim prevede masuri complementare: Masura M2/2B este complementara cu M1/1C, iar Masura M3/6B este complementara cu M4/6A si M5/6A. (C.S. 4.2) Implementarea SDL se va realiza utilizand resurse umane proprii, functiile de management, monitorizare, evaluare si animare fiind indeplinite de patru persoane angajate in baza unor contracte individuale de munca cu minim 4 ore. (C.S. 4.3) Datorita experientei, a deschiderii actorilor locali spre comunicare și schimburi de experienta, parteneriatul „Asociatia G.A.L. Razim” are in vedere derularea de actiuni de cooperare interregionala si transfrontaliera, activitatile de cooperare si schimb de experienta contribuind la dezvoltarea si promovarea teritoriului. Teritoriul GAL prezinta omogenitate, atat din punct de vedere al coerentei teritoriale, cat si al aspectelor economice si sociale, SDL GAL Razim vizând o dezvoltare reală, viabilă, eficientă şi sustenabilă, in concordanta cu viziunea si obiectivele LEADER.

[/read]